Пикантната храна – „за“ и „против“

Офи­ци­ал­на­та ме­ди­ци­на дейс­т­ви­тел­но се от­на­ся мно­го по­доз­ри­тел­но към пи­кан­т­на­та хра­на. Тя се заб­ра­ня­ва на хо­ра­та, ко­и­то стра­дат от въз­па­ли­тел­ни за­бо­ля­ва­ния на хра­нос­ми­ла­тел­ния тракт.

То­ва са хо­ли­цис­ти­ти, гас­т­ри­ти, яз­ве­на бо­лест, проб­ле­ми със зад­с­то­маш­на­та жле­за. В тези слу­чаи под­п­рав­ки­те мо­же да пре­диз­ви­кат вло­ша­ва­не на със­то­я­ни­е­то. След на­ру­ша­ва­не на ди­е­та­та нас­тъп­ва изос­т­ря­не на за­бо­ля­ва­не­то, ко­е­то обик­но­ве­но се про­я­вя­ва с бол­ки. Хо­ра­та, ко­и­то са имали по­доб­ни неп­ри­ят­нос­ти, са­ми прек­рас­но зна­ят, че пи­кан­т­на­та хра­на не е за тях. Не е не­об­хо­ди­мо то­ва да им се каз­ва от ле­ка­ря.

Но има и дру­га си­ту­а­ция. За­бо­ля­ва­не­то съ­щес­т­ву­ва, но изоб­що не ре­а­ги­ра на на­ру­ше­на­та ди­е­та. В та­къв слу­чай упот­ре­ба­та на пи­кан­т­ни хра­ни не пре­диз­вик­ва бол­ка. Тук мне­ни­я­та на спе­ци­а­лис­ти­те се раз­ми­на­ват. Ед­ни ле­ка­ри твър­дят, че пи­кан­т­на­та хра­на все пак е вред­на и за­то­ва тряб­ва да се из­бяг­ва.

Дру­ги­те пък са склон­ни да мис­лят, че под­п­рав­ки­те в та­къв слу­чай не при­чи­ня­ват кой знае как­ва вре­да. Щом ор­га­низ­мът при­е­ма дадена хра­на, тя мо­же да се кон­су­ми­ра.

Та­зи глед­на точ­ка осо­бе­но рев­нос­т­но се за­щи­та­ва от мла­ди­те спе­ци­а­лис­ти и у нас, и в чужбина. В ня­кои ев­ро­пейс­ки стра­ни гас­т­ро­ен­те­ро­ло­зи­те до­ри ве­че не пре­по­ръч­ват ди­е­ти. Бол­ни­ят сам си е най-доб­рият ле­кар. Той сам ще раз­бе­ре как­во мо­же  и как­во не може да яде.

Труд­но е да се ка­же ед­ноз­нач­но да­ли пи­кан­т­на­та хра­на е вредна. До­ри приз­на­ти ко­ри­феи на гас­т­ро­ен­те­ро­ло­ги­я­та не са на ед­но и съ­що мне­ние. И все пак по­ве­че­то ле­ка­ри съ­вет­ват да не се зло­у­пот­ре­бя­ва с пи­кан­т­ни­те хра­ни. По­не да не се кон­су­ми­рат ре­дов­но.

3 феноменални рецепти с цвекло


ПИПЕРЪТ ПРЯКО НЕ ВРЕДИ НА СТОМАХА

Хо­­ра­­та свик­­­ват с пи­­пе­­ра мно­­го бър­­­зо. То­­ва се виж­­­да в ня­­кои на­­ци­­о­­нал­­­ни кух­­­ни. В ня­­кои от тях тра­­ди­­ци­­он­­­но се из­­­пол­­з­­­ват го­­ле­­ми ко­­ли­­чес­­т­­­ва пи­­кан­­т­­­ни под­­п­­­рав­­­ки и пре­­ди всич­­­ко пи­­пер. Та­­ка­­ва е мек­­­си­­кан­­с­­­ка­­та и ин­­­до­­не­­зийс­­­ка­­та кух­­­ня. Жи­­те­­ли­­те на те­­зи стра­­ни ядат та­­ка­­ва пи­­кан­­т­­­на хра­­на все­­ки ден. Стру­­ва ти се, че изо­­би­­ли­е­то от под­­п­­­рав­­­ки жес­­­то­­ко ще ув­­­ре­­ди здра­­ве­­то им. Но ста­­тис­­­ти­­ка­­та не пот­­­вър­­ж­­­да­­ва то­­ва.

Бро­­ят на за­­бо­­ля­­ва­­ни­­я­­та на сто­­ма­­ха в Мек­­­си­­ко нап­­­ри­­мер не е по-го­­лям от то­­зи в Ев­­­ро­­па. То­­ва се от­­­на­­ся и за мно­­го ази­­ат­­с­­­ки стра­­ни, в ко­­и­­то ши­­ро­­ко се из­­­пол­­з­­­ват всич­­­ки ви­­до­­ве пи­­пер. Следователно, ако той иг­­­рае ня­­как­­­ва ро­­ля за по­­я­­ва­­та на въз­­­па­­ли­­тел­­­ни за­­бо­­ля­­ва­­ния на хра­­нос­­­ми­­ла­­тел­­­ния тракт, та­­зи ро­­ля съв­­­сем не е пър­­­вос­­­те­­пен­­­на.

В Ин­­­дия до­­ри са пра­­ве­­ни из­­с­­­лед­­­ва­­ния, спо­­ред ко­­и­­то, за да се ув­­­ре­­ди ли­­га­­вич­­­на­­та об­­­вив­­­ка на сто­­ма­­ха, чо­­век тряб­­­ва да изя­­де по­­ве­­че от 15 гра­­ма лю­тив пи­­пер днев­­­но. То­­ва е око­­ло три ча­­е­­ни лъ­­жич­­­ки. Ни­­кой ня­­ма да ги изя­­де. За­­то­­ва и пря­­ка опас­­­ност от пи­­пе­­ра ня­­ма.

Съ­­щес­­т­­­ву­­ва обаче ед­­­но “но”. Всич­­­ки те­­зи из­­с­­­лед­­­ва­­ния са са­­мо ек­с­пе­ри­мен­ти. Офи­­ци­­ал­­­на­­та ме­­ди­­ци­­на е мно­­го да­­леч от тях. За да се ка­­же: “Пи­­пе­­рът не вре­­ди на здра­­ве­­то”, тряб­­­ват не ед­­­на, а сто­­ти­­ци на­­уч­­­ни обос­­­нов­­­ки. А та­­ки­­ва ня­­ма.

За­­то­­ва е при­­е­­то да се смя­­та, че все­­кид­­­нев­­­но не тряб­­­ва да се упот­­­ре­­бя­­ва пи­­пер. Пър­­­во, за­­що­­то до­­ри здра­­ви­­те хо­­ра мо­­же да са пред­­­раз­­­по­­ло­­же­­ни към въз­­­па­­ли­­тел­­­ни за­­бо­­ля­­ва­­ния на сто­­ма­­ха, на чер­­­ва­­та и на жлъч­­­ния ме­­хур. В та­­къв слу­­чай ре­­дов­­­на­­та зло­­у­­пот­­­ре­­ба с лют пи­­пер ра­­но или къс­­­но ще на­­пом­­­ни за се­­бе си. И вто­­ро, заради по­­то­­гон­­­ни­­я ефект на та­­зи под­­п­­­рав­­­ка. Чо­­век пет пъ­­ти ще се из­­­по­­ти, до­­ка­­то изя­­де лю­­то­­то яде­­не.

Ня­­кои про­­дук­­­ти при­­да­­ват на пот­­­та неп­­­ри­­я­­тен ми­­рис. Та­­къв е и пи­­пе­­рът. Та­­ка че по-доб­­­ре е да кон­­т­­­ро­­ли­­ра­­те сво­­и­­те гас­­т­­­ро­­но­­ми­­чес­­­ки прис­­т­­­рас­­­тия. Или се за­­ре­­де­­те с доб­­­ри де­­зо­­до­­ран­­­ти!


БЕ­ЛИ­ЯТ ПИ­ПЕР СЕ СМЯ­ТА ЗА ПО-БЕ­ЗО­БИ­ДЕН

Бе­ли­ят пи­пер се по­лу­ча­ва от съ­щи­те зрън­ца, от ко­и­то и чер­ни­ят. Са­мо че от тях е сва­ле­на вън­ш­на­та об­вив­ка на зърната.

По­ра­ди то­ва под­п­рав­ка­та не е тол­ко­ва лю­ти­ва. Имен­но зато­ва бе­ли­ят пи­пер се смя­та за по-мал­ко бе­зо­би­ден за ли­га­вич­на­та об­вив­ка на сто­ма­ха и че не я раз­д­раз­ва толкова силно и болезнено.

Той съ­що драз­ни, но не та­ка сил­но  как­то  чер­ния  пи­пер.

За­то­ва бя­ла­та раз­но­вид­ност на под­п­рав­ка­та се смя­та за по-ща­дя­ща.


ЯБЪЛ­КО­ВИ­ЯТ ОЦЕТ Е ЗА ХО­РА­ СЪС ЗДРАВ СТО­МАХ

Моя поз­на­та ле­ку­ва гас­т­рит с ябъл­ков оцет. Тя твър­ди, че е мно­го до­вол­на от ре­зул­та­та. Под­хо­дящ ли е ябъл­ко­ви­ят оцет и за ле­че­ние на яз­ва на сто­ма­ха?

Ябъл­ко­ви­ят оцет на­пос­ле­дък до­би сла­ва­та на па­на­цея. И той наистина по­каз­ва ефект при мно­го за­бо­ля­ва­ния. Но яз­ве­на­та бо­лест не се от­на­ся към тях. На­ли ед­на от при­чи­ни­те за об­ра­зу­ва­не на яз­ва­та е по­ви­ше­на­та ки­се­лин­ност. Оце­тът са­мо ще уси­ли аг­ре­сив­ност­та на сто­маш­ния сок. И то­ва съв­сем ня­ма да по­мог­не на бол­ния чо­век, а ще му нав­ре­ди. При­я­тел­ката ви на­вяр­но има гас­т­рит с по­ни­же­на киселинност.

В слу­чая не дос­ти­га ки­се­ли­на и оце­тът ком­пен­си­ра то­зи де­фи­цит. За хо­ра­та със здрав сто­мах ябъл­ко­ви­ят оцет до­ри е по­ле­зен. Той сти­му­ли­ра ра­бо­та­та на чер­ва­та и е от­лич­но сред­с­т­во сре­щу за­пек. Ако сут­рин из­пи­ва­те ча­ша сту­де­на во­да с раз­т­во­ре­на в нея ча­е­на лъ­жич­ка ябъл­ков оцет, то ня­ма да има­те ни­как­ви проб­ле­ми с хо­де­не­то по го­ля­ма нуж­да. Ос­вен то­ва ябъл­ко­ви­ят оцет се от­ра­зя­ва доб­ре на фи­гу­ра­та. Той при­те­жа­ва из­ра­зен ефект на от­с­лаб­ва­не. Имен­но за­то­ва ябъл­ко­ви­ят оцет вли­за в със­та­ва на мно­го ди­е­ти.

Мно­го по­лез­но е с не­го да се под­п­ра­вят са­ла­ти. По то­зи на­чин не са­мо се раз­г­раж­дат маз­ни­ни­те, но се на­ма­ля­ва и ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не. Ско­ро ста­на яс­но, че пло­до­ви­те ви­до­ве оцет при­те­жа­ват свойс­т­во­то да на­ма­ля­ват рав­ни­ще­то на хо­лес­те­ри­на. Та­ка че той не се от­ла­га по сте­ни­те на съ­до­ве­те и не уве­ли­ча­ва на­ля­га­не­то. Япон­ци­те нап­ри­мер са за­поч­на­ли с лит­ри да ку­пу­ват ябъл­ков, ви­нен и виш­нев оцет.

В су­пер­мар­ке­ти­те в Стра­на­та на из­г­ря­ва­що­то слън­це до­ри се пред­ла­га “оцет за пи­е­не”.

Д-р Мясников разсея популярни митове за здравословния начин на живот

ЛЕЧЕБНИ ДИЕТИ

НИС­КО­КА­ЛО­РИЙ­НА­ТА – ПРИ­ЛА­ГА СЕ МЕ­СЕ­ЦИ НАРЕД

Същ­ност­та на ди­е­та­та е разнообразно ме­ню, бо­га­то на бел­тъ­чи­ни и мно­го бед­но на маз­ни­ни и на въг­ле­хид­ра­ти. Пре­по­ръч­ва се на хо­ра, ра­бо­те­щи сед­на­ли или из­вър­ш­ва­щи ле­ка фи­зи­чес­ка ра­бо­та, имащи въз­мож­ност да обяд­ват вкъ­щи или да взе­мат със се­бе си ди­е­тич­но при­гот­вен обяд.

Ди­е­та­та не е под­хо­дя­ща за хо­ра­, стра­да­щи от теж­ки за­бо­ля­ва­ния, за бре­мен­ни и за хо­ра с ув­ре­де­на об­мя­на на ве­щес­т­ва­та.

ДНЕВ­НО­ МЕ­НЮ

За­кус­ка: 100 г из­ва­ра, 100 г ки­се­ло мля­ко, пряс­на зе­ле­на чуш­ка.

Пре­ди­о­бед­на за­кус­ка: 1 ябъл­ка.

Обяд: 1 пор­ция нет­лъс­то ме­со, при­гот­ве­но в теф­ло­нов съд, са­ла­та от крас­та­ви­ци, 1 ча­ша ди­е­ти­чен ком­пот.

Сле­до­бед­на за­кус­ка: 200 мл до­ма­тен сок.

Ве­че­ря: 1 пор­ция за­ду­ше­ни зе­лен­чу­ци (без маз­ни­на), 100 г ки­се­ло мля­ко.

Про­дъл­жи­тел­ност: та­зи ди­е­та мо­же да се про­веж­да ре­зул­тат­но в про­дъл­же­ние на сед­ми­ци, евен­ту­ал­но и ме­се­ци.

Ефект от ди­е­та­та: в на­ча­ло­то се наб­лю­да­ва по-бър­зо на­ма­ля­ва­не на тег­ло­то – 1,5-2 кг сед­мич­но, а след то­ва се очак­ва от­с­лаб­ва­не с 0,5-1 кг сед­мич­но.

Ди­е­та­та пок­ри­ва ми­ни­мал­ни­те нуж­ди от хра­ни­тел­ни ве­щес­т­ва. За­то­ва тряб­ва да се спаз­ва стрик­т­но, тъй ка­то по-на­та­тъш­но­то на­ма­ля­ва­не на ко­ли­чес­т­ва­та ще пре­диз­ви­ка не­дос­тиг на ня­кои не­об­хо­ди­ми за ор­га­низ­ма ве­щес­т­ва.

Пре­ди да се за­поч­не с нея, е не­об­хо­ди­мо да се нап­ра­ви кон­сул­та­ция с ле­кар.

4 заболявания, при които не можете да ядете банани

ЗДРА­ВОС­ЛОВ­НИ РЕ­ЦЕП­ТИ…

Хем вкусно, хем полезно…

ФИЛЕ ОТ ПИЛЕ С ГЪБИ

Необходими продукти за 8 порции: 60 г сушени гъби, 8 парчета филе от пиле, 1 глава бял лук, 250 г домати, 1 супена лъжица зехтин, 3/4 чаша ситно нарязан магданоз, 3 супени лъжици босилек, 3/4 чаша сухо бяло вино.

Начин на приготвяне. Поставете гъбите в малко студена вода да киснат, докато приготвите другите подправки. Измийте филетата. Обелете и нарежете лука. Измийте и нарежете доматите на кръгчета.

Налейте олиото (зехтина) в тигана и сложете лука да се пържи. Пържете, докато стане прозрачен. Изпържете от двете страни филетата. Налейте виното, добавете магданоза, босилека и доматите.

Подсушете гъбите и ги нарежете на тънки лентички. Добавете ги в тигана с яденето. Покрийте и задушете в продължение на 10 минути.
Сервирайте филетата със зелена салата.

ИТАЛИАНСКА СУПА “МИНЕСТРОЛ”

Необходими продукти за 10 порции: 1 чаша стар фасул, 1 чаша зелен фасул, 2 супени лъжици счукан чесън, 1 малка  дребно нарязана тиквичка, 1 чаша нарязани листа от спанак и от зеле, 1 чаша ситно нарязани домати, 1 чаша ситно нарязани моркови, 1 чаша ситно нарязан лук, 1 чаша кервиз, нарязан на кубчета, половин чаша ситно нарязан пресен магданоз, 350 г доматен сок, 2 супени лъжици зехтин, 3/4 чаша ситни макарони.

Начин на приготвяне. Натопете сухия фасул в 2 л студена вода, за да кисне цяла нощ. След това изхвърлете водата, в която е бил натопен, поставете фасула в тенджера и го залейте с две чаши вода. Сложете го да ври, докато омекне.

Загрейте олиото в тиган и изпържете поред всички зеленчуци.

Разбийте с миксер половината от фасула. Добавете всички изпържени продукти до фасуленото пюре и варете 45-60 минути. Ако е необходимо, долейте вода.

След това добавете макароните и варете още 15 минути.

ПЛОДОВ СОС

Необходими продукти за 4 порции: 600 г прясно мляко, 60 г брашно, 400 г кайсии (праскови) от компот, 20 г захар.

Начин на приготвяне. Брашното се размесва с млякото и се вари, като се бърка. Когато започне да се сгъстява, се добавят пасираните (с миксер) плодове. Вари се още малко и се подправя със захарта.

Източник: Здравето

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *