Как да махнем стриите

Чу­ва­ла съм, че за по­доб­ря­ва­не ви­да на раз­тег­на­та­та ко­жа и за пре­мах­ва­не на стри­и­те по­ма­га ла­зер­на­та шли­фов­ка. Що за про­це­ду­ра е то­ва?
Та­тя­на Ве­ли­за­ро­ва, Со­фия

Та­зи про­це­ду­ра е един от най-ефи­кас­ни­те ме­то­ди за на­ма­ля­ва­не и за пре­мах­ва­не на стри­и­те. Със­тои се в то­ва, че с по­мощ­та на ла­зер­ни лъ­чи вни­ма­тел­но и без­бо­лез­не­но за па­ци­ен­та се сне­ма по­вър­х­нос­т­ни­ят слой на ко­жа­та. След то­ва за­поч­ва про­цес на ак­тив­на ре­ге­не­ра­ция на клет­ки­те, раз­ру­ша­ват се ста­ри­те влак­на на ко­ла­ге­на и за­поч­ват да се об­ра­зу­ват но­ви. Ко­жа­та се об­но­вя­ва, ста­ва мно­го по-рав­на и глад­ка, а гра­па­ви­те мес­та – ед­ва за­бе­ле­жи­ми.

Пър­ви­ят ефект се за­бе­ляз­ва око­ло сед­ми­ца след про­це­ду­ра­та, ко­га­то ко­жа­та се въз­с­та­но­вя­ва. След ла­зер­на­та шли­фов­ка тя ста­ва мно­го чув­с­т­ви­тел­на към слън­че­ви­те лъ­чи, за­то­ва се пре­по­ръч­ва да бъ­де­те вни­ма­тел­ни и да пол­з­ва­те кре­мо­ве с мак­си­мал­на за­щи­та от слън­це.

По­доб­но коз­ме­тич­но дейс­т­вие има и хи­ми­чес­ки­ят пи­линг. Вър­ху ко­жа­та се на­на­ся слаб ки­се­ли­нен раз­т­вор, бла­го­да­ре­ние на ко­йто мър­т­ви­те клет­ки ко­жа рав­но­мер­но се от­люс­п­ват. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва за­поч­ват да се об­ра­зу­ват но­ви клет­ки и ко­ла­ге­но­ви влак­на. Ко­жа­та са­мос­то­я­тел­но се об­но­вя­ва, по­доб­ря­ва се хра­не­не­то и кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то.

След про­це­ду­ри­те ко­жа­та обик­но­ве­но по­чер­ве­ня­ва, но най-мно­го след ед­но де­но­но­щие тя въз­в­ръ­ща ес­тес­т­ве­ния си цвят. По­ня­ко­га след пи­лин­га на ли­це­то мо­гат да се по­я­вят люс­пич­ки, ко­и­то из­чез­ват след два-три дни. При за­не­ма­ре­но и зас­та­ря­ло раз­тя­га­не се пра­ви пи­линг с по-ак­тив­на, по-сил­на ки­се­ли­на. При то­ва въз­с­та­но­вя­ва­не­то на ко­жа­та мо­же да про­дъл­жи по-дъл­го – до 6 дни. Във всич­ки слу­чаи след хи­ми­чес­кия пи­линг ко­жа­та изис­к­ва осо­бе­ни гри­жи и тряб­ва пос­то­ян­но да се ов­лаж­ня­ва.

 

Емилия Белчева: Главното при отслабването

 

И МЕЗОТЕРАПИЯТА Е ПОЛЕЗНА ПРОЦЕДУРА

Бед­ра­та ми са из­пъс­т­ре­ни със стрии. В коз­ме­тич­ния са­лон ми пред­ло­жи­ха ме­зо­те­ра­пия, но на­ли тя обик­но­ве­но се при­ла­га при це­лу­лит?
Ви­о­ле­та Дон­че­ва, Лом

Ме­зо­те­ра­пи­я­та об­х­ва­ща мно­го ши­рок спек­тър на дейс­т­вие. Същ­ност­та на то­зи ме­тод е в то­ва, че с по­мощ­та на ми­ни-убож­да­ния в ко­жа­та се вкар­ва спе­ци­ал­но под­б­ран кок­тейл на ос­но­ва­та на би­о­ло­гич­но ак­тив­ни ве­щес­т­ва, ви­та­ми­ни, хо­ме­о­па­тич­ни ек­с­т­рак­ти. От със­та­ва на то­зи пре­па­рат за­ви­си ре­зул­та­тът от ме­зо­те­ра­пев­тич­на­та про­це­ду­ра.

Ме­зо­те­ра­пи­я­та да­ва дос­та­тъч­но дъ­лъг и ус­той­чив ре­зул­тат, пра­вей­ки раз­тег­на­та­та ко­жа мно­го по-глад­ка. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва зна­чи­тел­но се по­доб­ря­ва и об­щи­ят вид на ко­жа­та. Ка­то ми­нус на та­зи про­це­ду­ра мо­же да се по­со­чи ле­ко про­бож­да­не.

Бро­ят на се­ан­си­те на ме­зо­те­ра­пи­я­та се оп­ре­де­ля ин­ди­ви­ду­ал­но. Обик­но­ве­но се пра­вят от 5 до 8 по­ло­вин­ча­со­ви про­це­ду­ри с ин­тер­ва­ли от ед­на сед­ми­ца.

Друг ме­тод за вът­реш­но въз­дейс­т­вие вър­ху стри­и­те е ми­о­лиф­тин­гът. С по­мощ­та на мик­ро­то­ко­ве в ко­жа­та се вкар­ват коз­ме­тич­ни пре­па­ра­ти, на­си­те­ни ви­та­ми­ни, ами­но­ки­се­ли­ни, под­х­ран­ва­щи ве­щес­т­ва. В ре­зул­тат на то­ва се сти­му­ли­рат об­мен­ни­те про­це­си, за­поч­ва ак­тив­но об­ра­зу­ва­не на ко­ла­ген­ни елас­тич­ни влак­на. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва се пра­ви лим­фод­ре­наж, ко­е­то по­доб­ря­ва кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то и мус­кул­ния то­нус. Ка­то спо­ма­га­те­лен ме­тод се из­пол­з­ва и т.нар. ва­ку­у­мен ма­саж, кой­то по­доб­ря­ва об­мен­ни­те про­це­си и ук­реп­ва ре­зул­та­та, по­лу­чен след при­ла­га­не на по-ра­ди­кал­ни­те ме­то­ди. Всич­ко то­ва спо­мага и за про­фи­лак­ти­ка на неп­ри­ят­но­то и не­ес­те­тич­но яв­ле­ние – стри­и­те.

Това е важно!

С по­мощ­та на ме­зо­те­ра­пи­я­та мо­же да се въз­дейс­т­ва на стрии и на раз­тег­на­та ко­жа. Ми­ни­у­бож­да­ни­я­та по­ма­гат да се по­доб­ри под­кож­но­то кръ­во­об­ра­ще­ние и да се ак­ти­ви­зи­ра меж­дук­ле­тъч­на­та об­мя­на, как­то и да се сти­му­ли­ра об­но­вя­ва­не­то на ко­жа­та. При то­ва ком­по­нен­ти­те на вка­ра­ния раз­т­вор усил­ват вза­им­но дейс­т­ви­е­то си, поз­во­ля­вай­ки да се пос­тиг­не мак­си­ма­лен ефект.

 

Защо пуканките са толкова полезни?

 

НАЙ-ДОБ­РО­ТО ПРО­ФИ­ЛАК­ТИЧ­НО СРЕД­С­Т­ВО Е ЗЕХ­ТИ­НЪТ

Аз съм на 23 го­ди­ни, а на бед­ра­та ми ве­че се по­я­ви­ха стрии. Как да пре­дот­в­ра­тя тях­но­то по-на­та­тъш­но об­ра­зу­ва­не?
Габ­ри­е­ла Да­фо­ва, Ло­веч

За да из­беmг­не­те по-на­та­тъш­но раз­п­рос­т­ра­не­ние на то­ва не­га­тив­но яв­ле­ние, пър­во се опи­тай­те да кон­т­ро­ли­ра­те сво­е­то тег­ло.

Вто­ри­ят ва­жен мо­мент – под­дър­жай­те мус­ку­ли­те си в то­нус. Но не се прес­та­ра­вай­те. Съ­що та­ка бъ­де­те вни­ма­тел­ни с тре­ни­ров­ки­те за гъв­ка­вост – уве­ли­ча­вай­те тях­на­та ин­тен­зив­ност пос­те­пен­но, за да не се пре­раз­тег­не ко­жа­та. При то­ва ре­дов­но на­на­сяй­те на ко­жа­та ов­лаж­ня­ва­щи и под­х­ран­ва­щи кре­мо­ве.

Осо­бе­но вни­ма­тел­но тряб­ва да се от­на­сят към сво­я­та ко­жа бъ­де­щи­те май­ки. Още от пър­ва­та сед­ми­ца тя тряб­ва да се под­х­ран­ва с по­мощ­та на спе­ци­ал­ни кре­мо­ве и мас­ла.

Мно­го е важ­но в то­зи пе­ри­од да се за­ни­ма­ва­те с оз­д­ра­ви­тел­на гим­нас­ти­ка, за да съх­ра­ни­те елас­тич­ност­та на мус­ку­ли­те.

Най-доб­ри­те при­род­ни сред­с­т­ва за про­фи­лак­ти­ка на раз­тег­на­та ко­жа е чис­ти­ят зех­тин.

Източник: Здравето

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *